XLIII. SLOVENSKÝ RÁDIOLOGICKÝ KONGRES (SRK)
s medzinárodnou účasťou

18. - 20. 6. 2023, Hotel Partizán, Tále

Informácie

Prezident kongresu

Prof. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Vedecký a organizačný výbor - predseda

MUDr. Michal Žilinčan, MPH

Vedecký a organizačný výbor

Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE
Doc. MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR
Doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, Ph.D.
Doc. MUDr. Jana Slobodníková CSc.
MUDr. Štefan Harčarufka
MUDr. Dominik Juskanič, EDiNR
MUDr. Víťazoslav Belan, PhD.
MUDr. Vladimír Neuschl, PhD.
MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
MUDr. Ladislav Badík
MUDr. Zuzana Berecová, PhD.
MUDr. Michaela Jezberová, PhD.
MUDr. Matej Rusina
MUDr. Kateřina Novotná, MPH
MUDr. Martin Spurný
Ing. Dušan Šalát, PhD.
Bc. Soňa Liptáková

Miesto konania kongresu

Hotel Partizán, Tále

Rokovacie jazyky

Slovenský, Anglický (bez tlmočenia)

Adresa lokálneho organizátora

Oddelenie rádiológie, FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
Námestie Ludvíka Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Hlavné témy

Neurorádiológia
Skleróza multiplex
Abdominálna rádiológia
Urogenitálna rádiológia
Muskuloskeletálna rádiológia
Intervenčná rádiológia
Hrudná rádiológia
Kardiovaskulárna rádiológia
Mamárna diagnostika
Štandardné postupy v rádiológii
Umelá inteligencia v rádiológii
Chyby a omyly v rádiológii
Radiačná ochrana a fyzika v rádiológii


Ocenenia na kongrese

Na kongrese bude vyhlásený najlepší abstrakt v sekcii mladých rádiológov, v sekcii vedeckých prezentácií a v e-posterovej sekcii. Najlepšie abstrakty budú ocenené finančnou odmenou 300,- EUR.

Kredity ARS CME

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.

Abstrakty

Prihlášky k aktívnej účasti či už vo forme prednášky alebo e-posteru spolu s abstraktmi posielať e-mailom na adresu info@slovakradiology.sk do 15.4.2023.
Abstrakty zo Slovenského rádiologického kongresu budú publikované v časopise Slovenská rádiológia.
Termín pre zaslanie abstraktov a e-posterov: najneskôr do 15.4.2023.

Formálne a obsahové náležitosti abstraktu

  • Požiadavky na abstrakt: počet strán: 1, veľkosť strany: A4, okraje strany (hore, dole, vľavo, vpravo): 2,5 cm, Typ písma: Times New Roman, Veľkosť písma: 12, Riadkovanie: 1,15,
  • Mená a priezviská autorov/spoluautorov je potrebné uvádzať celé, bez použitia skratiek, titulov alebo iniciál,
  • Ku každému autorovi/spoluautorovi príspevku je potrebné uviesť aj jeho pracovisko, pričom použitie skratiek nie je prípustné,
  • Abstrakt musí pozostávať z týchto častí: Úvod, cieľ, metódy, výsledky, záver, konflikt záujmov a kľúčové slová (3 - 5 slov),
  • Maximálny počet slov abstraktu je limitovaný na 250,
  • Abstrakt môže byť napísaný len v slovenskom alebo českom jazyku,
  • Súčasťou abstraktu nemôžu byť tabuľky a grafy,
  • V abstrakte je možné použiť štandardné a všeobecne známe skratky. V prípade použitia špeciálnej skratky je pri jej prvom použití potrebné význam vysvetliť.

Formálne a obsahové náležitosti prezentácie

Podmienky a pravidlá pre prezenáciu:

Prezentácia nesmie obsahovať:

  • obchodný názov akéhokoľvek lieku
  • reklamný spôsobom používať názov a logo farmaceutickej spoločnosti, ktorá podporila prednášku (referencia na farmaceutickú spoločnosť je povolená)

Povinný obsah prezentácie:

Prezentácia musí obsahovať: vyhlásenie o konflikte záujmov na 2. snímke prezentácie

Pod konfliktom záujmov rozumieme súbor okolností, ktoré vytvárajú riziko, že profesionálne posúdenie alebo konanie týkajúce sa primárneho cieľa bude aktívne ovplyvnené sekundárnym záujmom. Konflikt záujmov sa posudzuje 2 roky späť a najmä vo vzťahu k organizátorovi, spoluorganizátorovi, partnerom alebo k ich zástupcom.

Pokyny pre prípravu e-posterov

Program MS Power Point. Na  prípravu posteru odporúčame použiť šablónu dostupnú na stiahnutie TU.

Registrácia

Pre aktívnu aj pasívnu účasť je potrebná online registrácia na: www.slovenskyradiologickykongres.sk

Kongresový poplatok


   do 31.3.2023  
   od 1.4.2023  
Atestovaný rádiológ / lekár - člen SRS
150,- EUR
200,- EUR
Atestovaný rádiológ / lekár - nečlen SRS250,- EUR300,- EUR
Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii / iný odbor - člen SRS
100,- EUR150,- EUR
Lekár v špecializačnej príprave v rádiológii / iný odbor - nečlen SRS150,- EUR200,- EUR
Rádiologický technik - člen SRS
70,- EUR100,- EUR
Rádiologický technik - nečlen SRS91,- EUR130,- EUR
Sestra - člen SRS
70,- EUR100,- EUR
Sestra - nečlen SRS91,- EUR130,- EUR
Študenti medicíny / rádiologickej techniky
(prihlásiť na info@slovakradiology.sk)
bez poplatku
bez poplatku
Prvý autor prednášky
bez poplatkubez poplatku

Po prihlásení sa k účasti online prostredníctvom web. stránok www.slovenskyradiologickykongres.sk vám bude e-mailom zaslaná faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť požadované položky. Registračný poplatok zahŕňa vstup na odborné prednášky a stravu v rámci kongresu.
Kongresový poplatok spolu s ostatnými položkami je potrebné uhradiť v plnej výške v lehote splatnosti uvedenej na faktúre bankovým prevodom, ako variabilný symbol použite číslo faktúry. Kongresový poplatok zahŕňa potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením SLK. Uhradený kongresový poplatok je nenávratný, a to bez ohľadu na skutočnú účasť na konferencii.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Partizán ***
od 159,- EUR
od 179,- EUR
Hotel Stupka ***
od 107,- EURod 123,- EUR
Hotel Bystrá ***
od 137,- EURod 153,- EUR

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane raňajok, DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku. Rezervácia hotelov do: 21.4.2023.
Ubytovanie je rezervované až po úhrade faktúry za ubytovanie, ktorá je zaslaná spolu s ostatnými objednanými službami po online registrácii. 

Kontaktná adresa

Progress CA, s.r.o.
Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Ivana Čižmárová, mobil: +421 905 674 562
E-mail: ivana.cizmarova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk